právne informácie a dokumenty

I. Definícia služby Juro a Juro Karta a informácie o poskytovateľovi

„služba Juro“ alebo „Juro“ je marketingové pomenovanie osobitného druhu Služby Podniku, ktorý je osobitný vzhľadom na (i) kanále, cez ktoré je ju možné Objednať, (ii) kanále, prostredníctvom ktorých je možné s Podnikom komunikovať, (iii) kanále prostredníctvom ktorých je možné aktivovať alebo deaktivovať doplnkové služby resp. vykonávať prípadné zmeny Zmluvy, (iv) práva a povinnosti Účastníka a Podniku, (v) rozsah doplnkových služieb, ktoré si Účastník môže ku službe Juro objednať v zmysle Cenníka. Osobitosti služby Juro sú upravené najmä v Osobitných podmienkach pre poskytovanie služby Juro. Označenie služba Juro resp. Juro je zároveň aj súhrnné marketingové pomenovanie jednotlivých foriem, v ktorých je táto služba poskytovaná (napr. vo forme Predplatenej služby – Juro Karta). Služba Juro je zároveň elektronická komunikačná služba umožňujúca prostredníctvom mobilnej siete hlasovú komunikáciu a prenos dát.

„Juro Karta“ alebo „Predplatená služba Juro Karta“ je marketingové pomenovanie osobitnej Predplatenej služby Podniku, ktorá je formou poskytovania služby Juro. Zároveň ide o súhrnné marketingové pomenovanie jednotlivých programov, v ktorých môže byť Predplatená služba Juro Karta poskytovaná a ktoré sú uvedené v Cenníku. Označenie služba Juro sa vzťahuje aj na Predplatenú službu Juro Karta, ak nie je uvedené inak.

Poskytovateľom „služby Juro“ je spoločnosť Slovak Telekom, a.s.

II. Dokumenty na stiahnutie

Všetky podmienky súvisiace s poskytovaním služby Juro sú upravené v nasledovných dokumentoch:

III. Informácia o možnosti riešenia sporov

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. má záujem a úsilie riešiť akýkoľvek prípadný spor s účastníkom prednostne mimosúdnou cestou, t.j. vzájomnou dohodou.

Osoba, ktorá je spotrebiteľom a ktorá si na webovej stránke prevádzkovanej spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. a/alebo prostredníctvom iných elektronických prostriedkov objednala spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. ponúkaný tovar alebo službu, môže svoju žiadosť o nápravu zaslať aj elektronicky na adresu spotrebitelskespory@telekom.sk. Osoba, ktorá je spotrebiteľom a ktorá si na webovej stránke prevádzkovanej spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. a/alebo prostredníctvom iných elektronických prostriedkov objednala spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. ponúkaný tovar alebo službu, môže návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podať aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorú nájde na stránke http://ec.europa.eu/odr.

IV. Informácie pre koncových užívateľov

Informácie pre koncových užívateľov sú zverejňované spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. na základe § 83 a 85 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v spojení so Všeobecným povolením č. 1/2024 vydaného Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. Tieto informácie sú dostupné tu.

V. Podmienky používania webu

A. Prevádzkovateľ:

Prevádzkovateľom týchto stránok je spoločnosť Slovak Telekom, a. s. (ďalej len „Slovak Telekom“).

Sídlo spoločnosti:

Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Zapísaná v obchodnom registri:

Okresný súd Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka: 2081/B

Identifikačné a daňové údaje:

IČO: 35763469, DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK2020273893

Bankové údaje:

Všeobecná úverová banka, a. s., číslo účtu: 1634862854/0200

IBAN: SK12 0200 0000 0016 3486 2854

B. Právna zodpovednosť

Informácie publikované na tejto stránke poskytuje Slovak Telekom a ich účelom je informovať najmä o ponuke služieb Slovak Telekom. Slovak Telekom môže tieto informácie zmeniť alebo aktualizovať bez upozornenia. Žiadne materiály, informácie ani ďalšie formy komunikácie, ktoré používateľ zverejní na týchto webových stránkach, sa nebudú považovať za dôverné ani súkromné a Slovak Telekom nepreberá za to žiadnu zodpovednosť. Slovak Telekom nezodpovedá za prípadné škody spôsobené používaním webovej stránky.

C. Autorské právo a iné práva duševného vlastníctva

Slovak Telekom umožňuje prezeranie a preberanie materiálov z tejto webovej lokality iba na osobné, nekomerčné používanie, a to pod podmienkou, že zostanú neporušené všetky vyhlásenia o autorských právach a vlastníctve, uvedené v pôvodných materiáloch a všetkých kópiách materiálov. Poskytnutie informácií neznamená, že Slovak Telekom udeľuje licencie na autorské práva alebo iné práva duševného vlastníctva.

Kopírovanie a ďalšie šírenie materiálov z tejto webovej lokality pre iné ako osobné účely je možné len s udeleným predchádzajúcim písomným súhlasom Oddelenia korporátnej komunikácie spoločnosti Slovak Telekom.

Všetky materiály vrátane obrázkov, softvéru, textu, grafiky a iného obsahu webovej stránky sú chránené autorským právom a inými právami duševného vlastníctva. Označenia produktov, služieb a spoločností uvádzané v jednotlivých dokumentoch môžu byť registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov alebo inými označeniami požívajúcimi právnu ochranu.

D. Cookies

Názov Poskytovateľ Typ Doba platnosti Kategória Popis
phpsessid juro.sk cookie session nevyhnutné Zachováva stav relácie používateľa naprieč požiadavkami stránky.
bubble-isShown juro.sk cookie session nevyhnutné Zabraňuje viacnásobnému zobrazeniu bublín.
TS# chat-api.telekom.sk cookie session nevyhnutné Používa sa na zaistenie bezpečnosti webových stránok a detekcie podvodov.
_dc_gtm_UA-# juro.sk cookie 1 deň štatistické Používa ho Správca značiek Google na riadenie načítania značky skriptu Google Analytics.
_ga juro.sk cookie 2 roky štatistické Registruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webovú stránku.
_gid juro.sk cookie 1 deň štatistické Registruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webovú stránku.
_fbp juro.sk cookie 3 mesiace marketingové Používa ho Facebook na poskytovanie série reklamných produktov, ako sú ponuky v reálnom čase od inzerentov tretích strán.
anj adnxs.com cookie 3 mesiace marketingové Registruje jedinečné ID, ktoré identifikuje zariadenie vracajúceho sa používateľa. ID sa používa pre cielené reklamy.
fr facebook.com cookie 3 mesiace marketingové Používa ho Facebook na poskytovanie série reklamných produktov, ako sú ponuky v reálnom čase od inzerentov tretích strán.
id mookie1.com cookie 1 rok marketingové Registruje jedinečné ID, ktoré identifikuje zariadenie vracajúceho sa používateľa. ID sa používa pre cielené reklamy.
IDE doubleclick.net cookie 1 rok marketingové Používa ho Google DoubleClick na registráciu a hlásenie akcií používateľa webovej stránky po zobrazení alebo kliknutí na jednu z reklám inzerenta s cieľom zmerať účinnosť reklamy a prezentovať používateľovi cielené reklamy.
mdata mookie1.com cookie 1 rok marketingové Registruje jedinečné ID, ktoré identifikuje zariadenie vracajúceho sa používateľa. ID sa používa pre cielené reklamy.
ov mookie1.com cookie 1 rok marketingové Poskytuje používateľovi relevantný obsah a reklamu. Službu poskytujú reklamné centrá tretích strán, ktoré inzerentom uľahčujú ponúkanie cien v reálnom čase.
tr facebook.com cookie session marketingové Používa ho Facebook na poskytovanie série reklamných produktov, ako sú ponuky v reálnom čase od inzerentov tretích strán.
uuid2 adnxs.com cookie 3 mesiace marketingové Registruje jedinečné ID, ktoré identifikuje zariadenie vracajúceho sa používateľa. ID sa používa pre cielené reklamy.
test_cookie doubleclick.net cookie 1 deň marketingové Používa sa na kontrolu, či prehliadač používateľa podporuje súbory cookie.

E. Dohľad nad činnosťou

Činnosť spoločnosti Slovak Telekom, a.s. ktorá predstavuje služby informačnej spoločnosti podľa zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode podlieha dohľadu: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27

Činnosť spoločnosti Slovak Telekom, a.s., ktorá predstavuje poskytovanie elektronických komunikačných služieb podľa zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách podlieha dohľadu:

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

Továrenská 7, P.O. Box 40, 828 55 Bratislava 24