Táto stránka podporuje tvorbu Cookies, pokračovaním v prehliadaní súhlasíte s uložením Cookies vo Vašom prehliadači. Viac informácií.
Súhlasím

právne informácie a dokumenty

I. Definícia služby Juro a Juro Karta a informácie o poskytovateľovi

„služba Juro“ alebo „Juro“ je marketingové pomenovanie osobitného druhu Služby Podniku, ktorý je osobitný vzhľadom na (i) kanále, cez ktoré je ju možné Objednať, (ii) kanále, prostredníctvom ktorých je možné s Podnikom komunikovať, (iii) kanále prostredníctvom ktorých je možné aktivovať alebo deaktivovať doplnkové služby resp. vykonávať prípadné zmeny Zmluvy, (iv) práva a povinnosti Účastníka a Podniku, (v) rozsah doplnkových služieb, ktoré si Účastník môže ku službe Juro objednať v zmysle Cenníka. Osobitosti služby Juro sú upravené najmä v Osobitných podmienkach pre poskytovanie služby Juro. Označenie služba Juro resp. Juro je zároveň aj súhrnné marketingové pomenovanie jednotlivých foriem, v ktorých je táto služba poskytovaná (napr. vo forme Predplatenej služby – Juro Karta).

„Juro Karta“ alebo „Predplatená služba Juro Karta“ je marketingové pomenovanie osobitnej Predplatenej služby Podniku, ktorá je formou poskytovania služby Juro. Zároveň ide o súhrnné marketingové pomenovanie jednotlivých programov, v ktorých môže byť Predplatená služba Juro Karta poskytovaná a ktoré sú uvedené v Cenníku. Označenie služba Juro sa vzťahuje aj na Predplatenú službu Juro Karta, ak nie je uvedené inak.

Poskytovateľom „služby Juro“ je spoločnosť Slovak Telekom, a.s.

II. Dokumenty na stiahnutie

Všetky podmienky súvisiace s poskytovaním služby Juro sú upravené v nasledovných dokumentoch:

III. Informácia o možnosti riešenia sporov

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. má záujem a úsilie riešiť akýkoľvek prípadný spor s účastníkom prednostne mimosúdnou cestou, t.j. vzájomnou dohodou.

Osoba, ktorá je spotrebiteľom a ktorá si na webovej stránke prevádzkovanej spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. a/alebo prostredníctvom iných elektronických prostriedkov objednala spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. ponúkaný tovar alebo službu, môže svoju žiadosť o nápravu zaslať aj elektronicky na adresu spotrebitelskespory@telekom.sk. Osoba, ktorá je spotrebiteľom a ktorá si na webovej stránke prevádzkovanej spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. a/alebo prostredníctvom iných elektronických prostriedkov objednala spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. ponúkaný tovar alebo službu, môže návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podať aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorú nájde na stránke http://ec.europa.eu/odr.

IV. Informácie pre koncových užívateľov

Informácie pre koncových užívateľov sú zverejňované spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. na základe § 83 a 85 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v spojení so Všeobecným povolením č. 1/2014 vydaného Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. Tieto informácie sú dostupné tu.

V. Podmienky používania webu

A. Prevádzkovateľ:

Prevádzkovateľom týchto stránok je spoločnosť Slovak Telekom, a. s. (ďalej len „Slovak Telekom“).

Sídlo spoločnosti:

Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Zapísaná v obchodnom registri:

Okresný súd Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka: 2081/B

Identifikačné a daňové údaje:

IČO: 35763469, DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK2020273893

Bankové údaje:

Všeobecná úverová banka, a. s., číslo účtu: 1634862854/0200

IBAN: SK12 0200 0000 0016 3486 2854

B. Právna zodpovednosť

Informácie publikované na tejto stránke poskytuje Slovak Telekom a ich účelom je informovať najmä o ponuke služieb Slovak Telekom. Slovak Telekom môže tieto informácie zmeniť alebo aktualizovať bez upozornenia. Žiadne materiály, informácie ani ďalšie formy komunikácie, ktoré používateľ zverejní na týchto webových stránkach, sa nebudú považovať za dôverné ani súkromné a Slovak Telekom nepreberá za to žiadnu zodpovednosť. Slovak Telekom nezodpovedá za prípadné škody spôsobené používaním webovej stránky.

C. Autorské právo a iné práva duševného vlastníctva

Slovak Telekom umožňuje prezeranie a preberanie materiálov z tejto webovej lokality iba na osobné, nekomerčné používanie, a to pod podmienkou, že zostanú neporušené všetky vyhlásenia o autorských právach a vlastníctve, uvedené v pôvodných materiáloch a všetkých kópiách materiálov. Poskytnutie informácií neznamená, že Slovak Telekom udeľuje licencie na autorské práva alebo iné práva duševného vlastníctva.

Kopírovanie a ďalšie šírenie materiálov z tejto webovej lokality pre iné ako osobné účely je možné len s udeleným predchádzajúcim písomným súhlasom Oddelenia korporátnej komunikácie spoločnosti Slovak Telekom.

Všetky materiály vrátane obrázkov, softvéru, textu, grafiky a iného obsahu webovej stránky sú chránené autorským právom a inými právami duševného vlastníctva. Označenia produktov, služieb a spoločností uvádzané v jednotlivých dokumentoch môžu byť registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov alebo inými označeniami požívajúcimi právnu ochranu.

D. Cookies

Súbory cookie

Od návštevníkov našich webových stránok zhromažďujeme a analyzujeme niektoré informácie, ktoré nám pomáhajú vylepšovať a rozvíjať služby, ktoré ponúkame. Na základe takto zhromaždených informácií nie sú osoby užívateľov identifikované alebo identifikovateľné a to ani s využitím ďalších informácií, ktoré uchovávame o našich účastníkoch a užívateľoch. Zhromaždené informácie môžu zahrňovať adresu IP pripojeného koncového zariadenia, typ použitého prehliadača a stránky, ktoré boli v predošlom období navštívené. K poskytovaniu týchto informácií používame súbory cookie.

Cookie je malý súbor, ktorý webové stránky ukladajú na pevný disk užívateľa. Tento súbor identifikuje špecifické informácie z predošlých navštívených webových stránok.

Ako Slovak Telekom súbory cookie používa?

Súbory cookie používame k rozpoznaniu opakovaných návštev na našich webových stránkach pre zjednodušenie pohybu na webe. Súbor cookie ukladá vybrané miestne a jazykové nastavenia užívateľa a náhodne priradenie ID relácií.

Informácie zo súboru cookie zhromažďujeme na našich stránkach preto, aby sme mohli lepšie sledovať počet nových a opakovaných návštevníkov, a tiež pre umožnenie internej analýzy navštívených stránok, aby sme lepšie porozumeli spôsobu ich používania. Tieto informácie používame trvale pre vylepšenie navigácie na našich webových stránkach a poskytovaných služieb.

Môžem zablokovať súbory cookie na webových stránkach Slovak Telekomu?

Mnoho prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v preddefinovanom nastavení, ale zvyčajne ich môžete odmietnuť alebo selektívne prijímať iba niektoré súbory cookie pomocou nastavenia svojho prehliadača. Pokiaľ nechcete, aby sme súbory cookie vo vašom prehliadači používali, môžete ho nastaviť tak, aby súbory cookie odmietal alebo aby vás informoval o pokuse umiestniť súbor cookie do vášho počítača vždy, keď sa o to webové stránky pokúsia. Pokiaľ však používanie súborov cookie úplne vypnete, môže dôjsť k tomu, že niektoré vlastnosti našich stránok nemusia byť prístupné alebo sa nemusia správne zobrazovať. Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookie môžete nájsť na nasledujúcich webových stránkach:

Chrome
Firefox
Internet Explorer
Safari
Android

E. Dohľad nad činnosťou

Činnosť spoločnosti Slovak Telekom, a.s. ktorá predstavuje služby informačnej spoločnosti podľa zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode podlieha dohľadu: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27

Činnosť spoločnosti Slovak Telekom, a.s., ktorá predstavuje poskytovanie elektronických komunikačných služieb podľa zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách podlieha dohľadu:

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

Továrenská 7, P.O. Box 40, 828 55 Bratislava 24